Parola archívum
Nyomtatóbarát változat
A cikk linkjének elküldése e-mailben
Cím:
Tudósítás a Magdolna-negyedi közösségfejlesztésről
Szerző:
Horváth Judit – Buczkó Barbara
Sorozatcím:
Parola
Rovat:
Folyóirat:
Parola
Állomány:
Év:
2010
Szám:
1
Oldalszám:
10
A cikkben lévő
Nevek:
Intézmények:
Rév8 Zrt., Nap Klub Alapítvány, Kesztyűgyár
Települések:
Budapest
Tárgyszavak:
Városrehabilitáció, szegregáció, közösségi felmérés, Magdolna Program II., közösségi létesítmény
Megjegyzés:
Annotáció:

Budapest, VIII. kerület, Magdolna-negyed. Ezen a területen kezdődött el 2005-ben az önkormányzat szociális és építészeti városrehabilitációs programja. A program újszerűsége, hogy több ponton indított el innovatív változásokat a városnegyedben, amelyek segítségével várhatóan megállítható az itt lakók egyre súlyosabb társadalmi leszakadása, a fokozódó szegregáció, folyamatosan csökken a családokban felhalmozódott és generációkon keresztül öröklődött hátrány, megszűnik a társadalomból való kirekesztettség, a szegénység újratermelődése. A rehabilitációs programok hozzásegítik az embereket a vállalhatóbb, és saját felemelkedésüket is elősegítő egyéni életstratégiákhoz. A program alkotói a célok megvalósításához szükségesnek látták a helyi társadalom és gazdaság erősítését, az iskolai képzés és foglalkoztatási helyzet javítását.
Az elmúlt években lépcsőzetesen, egymásra épülve és egymáshoz kapcsolódva indultak el a rehabilitációs programok: az épületek felújítása a lakóházak bérlői közösségének bevonásával, a lakók felelősségének és részvételének megerősítésével; a közterületek, elsőként a Mátyás tér felújítása; a közösségi létesítmények kialakítása, így a Közösségi ház létrehozása a Mátyás tér 15. számú épületében. Ez már helyet adhatott, illetve központjává válhatott többféle innovatív szociálpolitikai, foglalkoztatási és oktatási alprogramnak – itt említhetjük az oktatási fejlesztéseket, a foglalkoztatási támogatásokat és a negyedben folyó átfogó bűnmegelőzési projektet.
Kezdetektől ott volt a célkitűzések sorában a közösségfejlesztés-alprogram, amely a szociális rehabilitációs programok részben spontán, részben tudatos velejárója is lett.
A bérlői bevonásra alapozott épületfelújítási és szociális program 4 épületben zajlott, amelyek felújítása során valóban megszólították az ott élő bérlőket, és amelynek eredménye-képpen létrejött egy civil szervezet: a NÉGYHÁZ Egyesület a Magdolna Negyedért. A szervezet valójában megharcolta és kidolgozta az élhetőbb lakókörnyezet kialakításának metódusát, amelyet közösen el szeretnénk terjeszteni a további ház-felújításoknál is. Azóta is az egyik legaktívabb civil szervezet, amely képes a helyi érdekek megfogalmazására és az érdekképviseletre, és részt vesz a civil közéletben, nyitott a partnerség építésére.
A negyedben elinduló szociális rehabilitációs munkálatokban részt vettek az itt működő civil szervezetek is, jelentős szerepet vállalva a lakosság informálásában, bevonásában, érdekeltté tételében. Sokféle vonzó ötlettel és programmal dolgozik a területen a Zöld Fiatalok Egyesülete (ZÖFI), jelen van a Nagycsaládosok Józsefvárosi Egyesülete, ide költözött a KAPOCS Önsegítő Ifjúsági Szolgálat. Elmondhatjuk azt is, hogy itt voltak a Nap Klub Alapítvány szomszédságának legaktívabb tagjai, munkatársai is a kezdetektől, az első házakban zajló párbeszéd-körök szervezésében, a játszótéri gyerekprogramokban, a Zöld-udvar programokban, a bűnmegelőzési projekt kérdőíves felmérésében. Közben nagyon sok olyan civil képzési projekt is zajlott a Nap Klub szervezésében, amelyekben a kerületi civil szervezetek és önkormányzati szociális intézmények munkatársai vettek részt, akiknek személyes kapcsolatai és szakmai együttműködése folyamatosan erősödött, gazdagodott, elindult egy hálózat-jellegű együttműködés szerveződése is.
2009 őszétől a Nap Klub és a Zöld Fiatalok egy-egy közös témájú civil projekt keretében együttműködve dolgoznak azon, hogy a kerületi civil szervezetek alakítsanak ki egy
hosszabb távú stratégiai tervet saját munkájuk és a kerületi civil szervezetek, valamint az önkormányzat és civil szervezetek hatékonyabb közös együttműködése érdekében.
A Magdolna negyedben jelenleg már a Magdolna Program II. része zajlik, a tavasz folyamán 14 önkormányzati és 4 társasház részleges felújítási programjával (a házak víz-, gáz- és csatornahálózatának, gépészeti felszerelésének teljes felújítása történik meg, amely a legfontosabb a házak fennmaradása és az ott lakók életminősége érdekében.) Az Önkormányzat és a RÉV8 Zrt. tervezi a program folytatását, készül a pályázat a Magdolna Program III. szakaszára, mely még ebben az évben lehetővé teszi a városrehabilitáció szerves folytatását.
Ebben a programsorozatban vállalt most felelős szerepet a Nap Klub Alapítvány. A közösségfejlesztő programot a RÉV8 Zrt. írta ki, és közbeszerzési eljárás során nyerte el az Alapítvány. A program fő célja, hogy támogassuk a negyedben élők szomszédságainak, kisközösségeinek kialakulását, összefogását, közös cselekvését az életkörülmények javításáért és a még tudatosabb helyi érdekérvényesítésért. Ennek érdekében fontos, hogy a negyedben élő lakosok alakítsanak ki egy vagy akár több érdekérvényesítő, érdekképviselő közösséget, amit hívhatunk akár szomszédsági tanácsnak is. Ennek az is kiemelt jelentőséget ad, hogy a Magdolna negyedben elindult szociális városrehabilitáció folytatását csak a helyi lakosság összefogásával és közös cselekvésével tudjuk elérni és fenntartani.
A Nap Klub Alapítvány, összefogva a területen dolgozó civil szervezetekkel, először is egy közösségi felmérést készít. 600 kérdőívet kérdezünk le a negyedben élőkkel, melyből az itt lakók igényeit, szükségleteit, változtatási szándékait, a lakóterületek problémáit szeretnénk megtudni, valamint azt is, hogy mit tartanak lakóhelyük értékeinek, miért szeretnek itt élni, vagy miért változtatnának esetleg lakóhelyet. Kíváncsiak vagyunk az itt élők személyes tapasztalataira, személyes vágyaira a lakóterület élhetőbbé tétele érdekében. Ennek lekérdezése zajlik jelenleg, majd az eredmények összesítése után ezek közös feldolgozására és a közös cselekvési tervek, a közös jövőkép kialakítása érdekében kéthetente lakossági találkozókat, kéthavonta fórumokat szervezünk. Ezeknek a találkozóknak a célja, hogy az emberek személyes beszélgetéseken keresztül is ismerjék meg egymást, ismerjék fel és mondják el a közös problémáikat, s közösen találjuk meg a problémagócokat, és keressük a megoldási lehetőségeket. Jól tudjuk, hogy könnyebb és gyorsabb lehetne már eleve megjelölni a mindenki által ismert problémákat, amelyeket számtalan forrásból ismerünk, s jól tudjuk, hogy milyen súlyos gondokkal küzd akár a Magdolna- negyed, akár maga Józsefváros. De a kívülről jött megfogalmazások, az ott élők helyett, mások által hozott megoldások nem vezetnek sehová, csak növelik a passzivitást, a reménytelenséget, a cselekvőképtelenséget.
Ezért úgy gondoljuk, hogy csak az itt élők felismert és megfogalmazott problémái, érdekei szerint érdemes témákat választani a közösségi találkozókon elhangzottakból. Ezeken egy tér, egy utca, egy ház vagy az egész negyed problémáiról beszélgetünk, és arról is, hogy ki vagy kik, mikor és hogyan tudják ezeket megoldani, és mi mindebben a saját lehetőségünk, a saját teendőnk?!
A találkozó-sorozat tematikájára a felmérés alapján készült egy tematika, és ahhoz kapcsolódóan meghívjuk az „illetékeseket” is, azokat az önkormányzati vagy más partnereket, szakértőket, szolgáltatókat vagy ügyintézőket, akiknek szakértelmére szükség lehet. Ez elsődlegesen a hatékonyság és eredményesség szempontjából fontos, de az idő rövidsége miatt is. A találkozók témáit tehát az első beszélgetések és a kérdőívek eredményei adják, de természetesen rugalmasan változtathatóak lesznek a lakók javaslatai alapján, hiszen ők vannak a program középpontjában.
A beszélgetések során kiemelkedő „aktív lakossági csapat” tagjainak kétnapos szomszédsági tréninget is felkínálunk, melynek témája elsődlegesen a helyi érdekképviselet, a helyi demokrácia, a közös cselekvési terv és a szomszédsági tanács funkciói, lehetséges döntési és javaslattételi jogai, illetve működésének módjai lesznek.
A program végén a létrejött érdekképviseleti szervnek vagy szervezetnek, a szomszédsági tanácsnak össze kell állítania a saját stratégiai tervét, mely a negyedben zajló fejlesztési és érdekérvényesítő közösségi folyamatok fenntarthatóságát is biztosítja majd.
Természetesen a helyi civil szervezetek és a Nap Klub Alapítvány tagjai sem vonulnak ki a program végeztével a folyamatból, segítő kezet nyújtanak mindaddig, amíg erre szüksége van a csapatnak.
A közösségfejlesztés folyamatát szándékozik segíteni még egy helytörténeti kiállítás megszervezése is a területhez kapcsolódó értékek bemutatására. Ennek az eseménynek a lebonyolítását már a kérdőívezés során elkezdtük, amikor is minden megkérdezettől érdeklődtünk, hogy nincsenek-e olyan tárgyaik, melyek a lakóhelyhez kapcsolódnak, s amelyeket szívesen mutatnának meg a nyilvánosságnak. Így kirajzolódhat és közkinccsé válhat a kerület és a Magdolna-negyed gazdag történelmi múltja.
A programok fő helyszíne a Kesztyűgyár, de szeretnénk, ha nem csak ott, hanem a negyed más, erre alkalmas helyiségeiben is szervezhetnénk találkozókat. A ZÖFI és a Roma Parlament helyiségeit is szeretnénk igénybe venni a folyamat során, hogy a lakók is megismerjék azokat a közösségi tereket, melyek számukra is nyitva állnak.
Reméljük, hogy a szomszédságok erősödése, a kisközösségek működése, a kialakuló erős helyi érdekképviselet, a civil szerveződések együttműködése tovább segíti a negyedben zajló pozitív változási folyamatokat, erősíti a közbizalmat, a társadalmi integrációt és javítja az életminőséget.

ketbe21@gmail.com

Parola archívum