Parola archívum
Nyomtatóbarát változat
A cikk linkjének elküldése e-mailben
Cím:
Felhívások, példák, az önszerveződések támogatására: Pályázat egy városi szinten szerveződő népfőiskola jellegű város-kör támogatására
Szerző:
Sorozatcím:
Rovat:
Folyóirat:
Parola
Állomány:
Év:
1990
Szám:
4
Oldalszám:
6. p.
A cikkben lévő
Nevek:
Intézmények:
Települések:
Tárgyszavak:
önszerveződés, pályázatleírás, népfőiskola
Megjegyzés:
Annotáció:
Egy konkrét pályázat megfogalmazása hogyan írták meg a Város-kör támogatási kérelmüket.

varosisz.txt

Pályázat egy városi szinten szerveződő
népfőiskola jellegű Város-kör támogatására
(Városi Művelődési Központ, Zirc)

Napjainkban a hazánkban felgyorsultan zajló, változó társadalmi, politikai, gazdasági folyamatok tanui, részesei vagyunk.
A tegnap még új ismeretek mára elavultak, évtizedes "igazságaink", tételeink átértékelődnek.
A helyhatósági választásokon olyan új emberek kerültek hatalomra, döntésközelbe, akiknek szintén gondot okozhat e folyamatokban való eligazodás. A helyi képviselőtestület tagjainak megnő a felelőssége, mert döntésüktől függ a város életének alakulása, polgárainak élete. Viszont eddig nem volt elegendő információjuk, nem éltek igazán "közéletet".
Szükségesnek tartjuk, hogy megszervezzünk számukra az alábbi tematika-javaslat alapján egy népfőiskola jellegű képzést.

A népfőiskola célja:
- A társadalmi, politikai, gazdasági folyamatok megismertetése, elemzése.
- A helyi problémák közös felvetése, várospolitikai kédések átgondolása, megoldása.
- Hozzásegíteni, hogy a helyi önkormányzati testület közösen gondolkodó, pártérdekeken felülemelkedni tudó, átgondolt, jó döntéseket hozó testületté váljon.
Tervezett időtartama: 8 hét
A november végi indítással 8 héten át tartó népfőiskolát 8 egymást követő hétvégi képzésként szervezzük. Egy-egy témához - a problémák elméleti felvázolásához vitaindítóként - jónevű, felkészült szakembert kérünk fel, majd beszélgetést, vitát, közös gondolkodást tervezünk. Zárásként 2 napos ausztriai tapasztalatcserén vesznek részt a hallgatók.

Programtervezet:
1. A kisváros jellemzői, szerepe napjaink változó társadalmában.
Zirc múltja, a cisztercita rend története, meghatározó volta a település életében.
A mai Zirc.
2. A helyhatósági választások országos és helyi tapasztalatai.
Az önkormányzati törvény-értelmezés, az ebből adódó feladatok.
3. Az önkormányzati testület kötelező és egyéb feladatai, vállalásai, az ezekhez rendelkezésre álló anyagi-pénzügyi források köre.
Az önkormányzati hivatal feladat és hatásköre, az ehhez kapcsolódó szervezeti és személyi kérdések.
4. A helyi közösségek alakításának lehetőségei.
A közösségek, egyesületek szerepe a kisváros életében.
A helyi egyesületek bemutatkozása.
5. A helyi önkormányzatok vállalkozásainak lehetősége: vállalkozó önkormányzat vagy vállalkozást támogató, s onnan bevételhez jutó önkormányzati magatartás.
Egyéni és közösségi vállalkozások.
Helyi lehetőségek, bemutatkozások. Vállalkozási börze.
6. Az eddig szerzett ismeretek, helyi gyakorlati tapasztalatok alapján: "tréning gyakorlatok".
Gyakorlat: önismeret, emberismeret, a döntési mechanizmusok útja, együttműködési készség fejlesztése.
7. A művelődés szerepe a társadalmi folyamatok rendszerében.
Művelődési egyesületek Zircen a múltban. A művelődés helyi lehetőségei, tervei.
8. Burgenlandi tapasztalatcsere.
Egyetemisták és Főiskolások!

Az "¦j Népi Kollégiumokért" Alapítvány Kuratóriuma pályázatot hírdet községekből, aprófalvakból származó, egyetemi, főiskolai hallgatók számára.
Azon egyetemisták és főiskolások jelentkezését várjuk, akiknek anyagi-családi okok miatt nehézséget okoz tanulmányaik folytatása, befejezése.
A siker reményében azok pályázhatnak, akik tanulmányaik elvégzése után szeretnének visszatérni szülőhelyükre vagy falusi, kistelepülési környezetben kívánják munkájukat elkezdeni. Fontos, hogy a pályázónak élő kapcsolata legyen a település közösségével, ott rendszeres közéleti, szakmai, kulturális stb. tevékenységet fejtsen ki a település jövőjének, fejlődésének érdekében. (Pl.: népfőiskolák, kulturális egyesület, ifjúsági klub munkájának szervezése, irányítása, a fiatalok önkormányzati munkájának segítése, az ott élő tehetséges fiatalok felkutatása, felkarolása.)
A pályázó vállalja, hogy résztvesz az Alapítvány által szervezett szemináriumokon, rendezvényeken, tevékenységéről negyedévenként írásos beszámolót készít.
A pályázat tartalmazza: a pályázó saját kezűleg írt önéletrajzát, az adott települési közösség támogatásáról szóló nyilatkozatot, rövid összefoglalót a település múltjáról, a jelölt elképzeléseit annak jövőjéről, és ehhez kötődően saját élettervüket, valamint jelenleg a településen folytatott tevékenységének részletes leírását, az ezzel kapcsolatos további terveit.
A Kuratórium által adományozott ösztöndíj összege minimálisan 2000 Ft/hó (adómentes), amely nagyságát személyre szólóan határozza meg a Kuratórium. Az ösztöndíj a tevékenység jellegétől függően havi rendszerességgel, illetve az éves időtartamnak megfelelően egyszeri juttatással is folyósítható.
A sikeres pályázókkal a Kuratórium megállapodást köt.

Beadási határidő: 1991. február 28.
Cím: Agrár- és Falusi Ifjúság Szövetsége
Országos Iroda
1088 Budapest VIII., Múzeum u. 17.
Tel: 138-4683
Telex: 22-444

"Falusi Ifjúságért" alapítvány

Az Agrár- és Falusi Ifjúság Szövetsége, az Országos Kereskedelmi és Hitelbank és az AGROBANK közreműködésével alapítványt hozott létre "Falusi Ifjúságért" elnevezéssel a falvakban élő fiatalok kezdeményezéseinek támogatására, az őket veszélyeztető munkanélküliség enyhítésére.
Az Alapítvány Kuratóriuma a fenti célok érdekében pályázatot ír ki a falvakban élő fiatalok közösségei számára.
Pályázni lehet a fiatalok helyi közösségeit megszervező egyesületi, kulturális, szakmai és szabadidős kezdeményezésekkel.
A Kuratórium előnyben részesíti azokat a pályázatokat, amelyek eddigi eredményeket felmutató tevékenységre építenek, az adott falusi közösség (önkormányzat) támogatásával működnek.
A pályadíjjal elsősorban a tudatosan szerveződő közösségek működését kívánjuk támogatni. Beruházásokhoz - a szerény anyagi lehetőségek miatt - az Alapítvány csak kivételes esetben járul hozzá.
A nyilvános pályázaton részt vehet bármely jogi vagy természetes személy. A pályázatnak tartalmaznia kell a község történetének, jelenének rövid leírását, a pályázó közösség rövid történetét, eddigi tevékenységének, elképzeléseinek rövid ismertetését. A közösség létszámának ellenőrizhető adatait.

Benyújtási határidő: 1991. március 15.
Cím: Agrár- és Falusi Ifjúsági Szövetség
Országos Iroda
1088 Budapest, VIII. Múzeum u. 17.
Tel: 138-4683
Telex: 22-444
Parola archívum