Parola archívum
Nyomtatóbarát változat
A cikk linkjének elküldése e-mailben
Cím:
Ajánlás a települések, a települési társulások és a megyei önkormányzatok ifjúsági referenseinek feladatköréhez
Szerző:
Sorozatcím:
Rovat:
Folyóirat:
Parola
Állomány:
Év:
1999
Szám:
3-4
Oldalszám:
23.
A cikkben lévő
Nevek:
Intézmények:
ENSZ, Európai Unió, EU
Települések:
EU-régió
Tárgyszavak:
ifjúsági referens
Megjegyzés:
Annotáció:
Meghatározza az ifjúsági referensek legfontosabb feladatait, kötelezettségeit, kötelezettségeihez tartozó tevékenységeket, egyéb feladatait.

vissza a tartalomhoz
AJÁNLÁS A TELEPÜLÉSEK, A TELEPÜLÉSI TÁRSULÁSOK ÉS A MEGYEI ÖNKORMÁNYZATOK IFJÚSÁGI REFERENSEINEK FELADATKÖRÉHEZ

Az önkormányzatok és az ifjúság ügyeinek közös megoldására társult települések ifjúsági referense ellátja a gyermekek és a fiatalok érdekében végzendő feladatokat, és megoldási lehetőségeket keres az ifjúság korosztályi problémáira. A megyei önkormányzat ifjúsági referense elsősorban koordinatív munkájával segíti a gyermekek és a fiatalok ügyeinek megoldását.

Az ifjúsági referens legfontosabb feladatai:
1. Szervezi és elősegíti a településen (megyei ifjúsági referens esetében a megyében) működő, az ifjúságot segítő önkormányzati, hivatali, intézményi, civil és informális szervezetek tevékenységének koordinációját.
2. Elősegíti az Alkotmányban, a gyermekeket és az ifjúságot érintő törvényekben és a jogszabályokban rögzített jogok és kötelességek megismertetését és érvényre juttatását.
3. Támogatja és elősegíti az ifjúság önszerveződését.
4. Kezdeményezi, ápolja és koordinálja az e tevékenységét érintő belső (települési) és külső (településen kívüli: megyei, regionális, országos és nemzetközi) kapcsolatokat, és erőforrásokat tár fel és integrál a település ifjúsági feladatainak ellátásához, a gyakorlati ifjúsági munkához.

Az ifjúsági referens tevékenységéhez kapcsolódó kötelezettségek
1. Képviseli az önkormányzat bizottságaiban az ifjúság ügyeit.
2. Ismeri az ifjúságot érintő ügyeket az önkormányzati és minden egyéb szférában.
3. Elkészíti a település/megye ifjúsági koncepciójának tervezetét, és kezdeményezi annak döntési kompetenciával rendelkező szerv elé terjesztését.
4. Kapcsolatokat épít és szervez az ifjúságot érintő intézmények és civil szervezetek között
5. Támogatja az ifjúság önszerveződését.
6. Figyelemmel kíséri és kutatja az ifjúsági önszerveződéshez szükséges erőforrásokat.
7. Figyelemmel kíséri a gyermek és ifjúsági jogok érvényesítését.
8. Nemzetközi kapcsolatokat fejleszt.

Az ifjúsági referens kötelezettségeihez tartozó tevékenységek
1. Képviseli az önkormányzat bizottságaiban az ifjúság ügyeit
1.1 Tanácskozási joggal részt vesz azokon a bizottsági üléseken, amelyek napirendjén az ifjúságot érintő kérdéseket tárgyalnak.
1.2 Véleményezi az ifjúságot érintő előterjesztéseket.
1.3 Javaslatot tesz az ifjúsági vonatkozású előterjesztések véleményeztetésére.
1.4 Aktívan részt vesz az ifjúságot érintő döntés-előkészítési folyamatokban.

2. Ismeri az ifjúságot érintő ügyeket az önkormányzati és minden egyéb szférában
2.1 A bizottsági üléseken képviseli az ifjúság érdekeit.
2.2 Kapcsolatot tart az önkormányzat képviselő-testületének bizottságaival.
2.3 Kapcsolatot tart az önkormányzat ifjúságot érintő szakigazgatási egységeivel, munkatársaival, intézményeivel és szervezeteivel (egyesület, alapítvány, közhasznú társaság stb.).
2.4 Ismeri és alkalmazza a gyermek és ifjúsági területet érintő jogszabályokat.

3. Ifjúsági koncepciót készít elő
3.1 Együttműködik, kapcsolatot tart az ifjúsági és az önkormányzati szféra más területén dolgozó szakemberekkel.
3.2 Ifjúsági helyzetelemzést készít, amelyben megfogalmazza az ifjúság helyi lehetőségeit.
3.3 Részt vesz a döntés-előkészítő folyamatokban, a cselekvési alternatívák kidolgozásában.
3.4 Az ifjúság érdekében helyben elérendő célrendszereket határoz meg, és összehangolja ezeket a helyi, a megyei, a regionális és az országos folyamatokkal.
3.5 A feladatok megoldásához szükséges feltételeket feltérképezi, és folyamatosan figyelemmel kíséri azok biztosítottságát.
3.6 Illetékességi területén kezdeményezi az ifjúsági párbeszéd fórumainak, intézményeinek kialakítását, koordinálja azok működését.
3.7 A helyi ifjúság lehetőségeinek fejlesztése érdekében reális célokat, programokat, kéréseket fogalmaz meg, és a megvalósításhoz költségvetést készít.
3.8 A feladatok megvalósítását ellenőrzi.

4. Kapcsolatokat épít és szervez az ifjúságot érintő intézmények és civil szervezetek között
4.1 Együttműködik az illetékességi körében működő minden olyan hivatalos szervezettel, amelyek az ifjúság életével kapcsolatosak, vagy kapcsolatba hozhatók (gyermekjóléti szolgálat, munkaügyi központ, ifjúsági információs iroda, drogambulancia, rendőrség stb.).
4.2 Ismeri a helyi (települési ifjúsági referens esetén a települési, megyei ifjúsági referens esetén a megyei hatáskörű) ifjúsági szervezetek munkáját, az ifjúságot segítő egyesületek és az egyházak ifjúság körében végzett tevékenységét.
4.3 Az ifjúsággal kapcsolatos önkormányzati feladat átadása esetén javaslatot tesz a szerződés/együttműködési megállapodás tervezetének szakmai tartalmi kereteit illetően
4.4 Az ifjúsággal kapcsolatos feladatok megoldásához önkéntes segítőket szervez.
4.5 Az informális szerveződések (a játszóterek, az ifjúsági klubok, a közterületek bandázó tereit használó fiatalok stb.) körében kapcsolatokat keres és teremt, számukra fejlesztési programot készít ill. vezérel.

5. Támogatja az ifjúság önszerveződését
5.1 Információt szolgáltat.
5.2 Képzéseket, konferenciákat szervez, kezdeményezi a pályázati lehetőségek intenzív kihasználását, és szakmai tanácsadó segítséget nyújt.
5.3 Önkéntes, részfoglalkozású vagy főállású ifjúságsegítő(k) alkalmazását kezdeményezi.
5.4 Részt vállal a csoportépítő folyamatokban, konfliktusokat kezel, ill. konfliktuskezelési ismereteket ad át.

6. Figyelemmel kíséri, kutatja az ifjúsági önszerveződéshez szükséges támogató erőforrásokat
6.1 Figyelemmel kíséri a nemzetközi, az országos, a regionális és a helyi pályázati kiírásokat.
6.2 Pályázatot ír, vagy annak elkészítésében együttműködik.
6.3 Pályázati kiírásra tesz javaslatot, elkészíti a kiírás tervezetét, és aktívan részt vesz a pályázat valamennyi munkafázisában.

7. Figyelemmel kíséri a gyermek és ifjúsági jogok érvényesítését
7.1 Kiemelt figyelmet fordít az ENSZ gyermekek jogairól szóló Egyezménye, a fiatalok emberi és állampolgári jogainak, a gyermeki és diákjogok helyi érvényesülésére.

8. Nemzetközi kapcsolatokat fejleszt
8.1 Részt vesz a testvérvárosi, a határmenti, az EU-régiós és általában a nemzetközi ifjúsági kapcsolatok fejlesztésében, megismeri és támogatja az Európai Unió ifjúságpolitikai koncepcióját.

Parola archívum